گام 1.5 میلی متری

گام 1.5 میلی متری

در Hien، ما یک محیط کاری مبتکرانه، منصفانه و هماهنگ برای همه کارکنان ایجاد می کنیم. امیدواریم که هر کارمند بتواند از خود پیشی بگیرد، ارزش و توانایی شخصی را بهبود بخشد و رشد مشترک کارکنان و شرکت را درک کند.

گام 1.5 میلی متری